artikel 1 - Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor Dequae BV – BE 0741 707 134, met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Laurierstraat 47. 
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Dequae BV en een opdrachtgever waarop Dequae BV deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 4. Foto’s en andere opnames die door Dequae BV of een aangestelde worden gemaakt voor of tijdens de uitvoering van een opdracht mogen worden gebruikt voor publiciteit. Wanneer de opdrachtgever dit niet wenst dient deze laatste dit schriftelijk en binnen de termijn van 8 kalenderdagen te melden. In geen geval zal Dequae BV enige vergoeding verschuldigd zijn aan de opdrachtgever in dit kader.

artikel 2 - Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Dequae BV zijn vrijblijvend en niet bindend t.a.v. Dequae BV, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld dan zal de offerte of aanbieding bindend zijn t.a.v. Dequae BV voor de duur van de bovenvermelde termijn.
 2. Dequae BV kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dequae BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dequae BV anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dequae BV niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 - Voorschotten

 1. Bij aanvaarding van een offerte of aanbieding, houdt Dequae BV zichzelf het recht voor een voorschot aan te rekenen aan de opdrachtgever. 
 2. Voor offertes met een totaalbedrag tot 1.000 euro dient de opdrachtgever een voorschot van 50% van het totale bedrag te betalen.
 3. Voor offertes met een totaalbedrag van meer dan 1.000 euro, dient de opdrachtgever een voorschot van 40% van het totale bedrag te betalen, met een minimum van 650 euro.
 4. In geen geval zal het voorschotbedrag lager zijn dan de geschatte materiaalkosten die Dequae BV vooraf moet betalen om de goederen te verkrijgen of de diensten uit te voeren.

artikel 4 - uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. Dequae BV zal geaccepteerde bestellingen/prestaties met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij partijen schriftelijk een langere leverings- of uitvoeringstermijn zijn overeengekomen. Indien de bezorging of uitvoering vertraging ondervindt, of indien een bestelling of prestaties niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling of prestatie geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 2. Dequae BV zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Hij heeft hierbij het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Dequae BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Dequae BV de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
 4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dequae BV zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst in onderling overleg, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht blijven in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Dequae BV gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Dequae BV daardoor direct of indirect ontstaan.

artikel 5 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Dequae BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Dequae BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Dequae BV kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. De opdrachtgever zal echter steeds het recht hebben de overeenkomst te ontbinden indien externe omstandigheden, de nakoming van diens verplichtingen volstrekt onmogelijk maakt en die niet aan de opdrachtgever kan verweten worden.
 3. Voorts is Dequae BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dequae BV kan worden gevergd.
 4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dequae BV op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Dequae BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 5. Indien Dequae BV tot opschorting of ontbinding overgaat overeenkomstig de gevallen in paragraaf 1 en 2 van dit artikel, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 6. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Dequae BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, met een minimum forfaitaire vergoeding van 10% van de prijs van het geplaatste order doch niet minder dan 90,00 euro.

artikel 6 - Overmacht

 1. Dequae BV is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Dequae BV geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dequae BV niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
 3. Voor zover Dequae BV ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dequae BV gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 7 - Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de termijn welke wordt vermeld op de factuur, op een door Dequae BV aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Dequae BV aangegeven. Periodieke facturatie is steeds mogelijk.
 2. Na deze termijn zal de klant een wekelijks een herinnering ontvangen. Vanaf de derde herinnering zal het openstaande bedrag verhoogd worden met een forfaitaire kost van 20 euro voor facturen tot 150 euro; 30 euro voor facturen tot 500 euro verhoogd met 10% van het verschuldigde bedrag; 65 euro voor facturen vanaf 500 euro verhoogd met 5% van het verschuldigde bedrag met een maximum van 2.000 euro.
 3. Bij uitblijven van betaling na 4 herinneringen, wordt de betrokken factuur overgemaakt aan incasso voor gerechtelijke invordering.
 4. De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dequae BV verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. Indien Dequae BV aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Dequae BV is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dequae BV is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Indien Dequae BV aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dequae BV beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Dequae BV is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Dequae BV is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dequae BV aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dequae BV toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Dequae BV is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Dequae BV of zijn leidinggevende ondergeschikten. Alsook niet voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, behoudens overmacht, noch indien de opdrachtgever door toedoen of nalaten van Dequae BV een lichamlijk letsel heeft geleden of komt te overlijden (art. VI.83.13

Artikel 9 - Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart Dequae BV voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dequae BV toerekenbaar is. Indien Dequae BV uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de opdrachtgever gehouden Dequae BV zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Dequae BV, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dequae BV en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 1. Dequae BV behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dequae BV heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 11 - Herroepingsrecht

 1. Indien de overeenkomst gesloten wordt buiten de verkoopruimte overeenkomstig art. I.8, 31° WER of indien de overeenkomst gesloten wordt op afstand overeenkomstig art. I.8, 15° WER, dan zal de opdrachtgever beschikken over een herroepingsrecht in zoverre de diensten nog niet geheel zijn uitgevoerd.
 2. De opdrachtgever dient Dequae BV in kennis te stellen van zijn keuze om de overeenkomst te herroepen via een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping opgenomen als bijlage 2 bij boek VI WER en binnen de 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst en in elk geval voor de gehele uitvoering van de overeenkomst.
 3. Binnen de 14 dagen na de kennisgeving zal Dequae BV de opdrachtgever alle van de opdrachtgever ontvangen betalingen terugbetalen via dezelfde betaalmethode als de oorspronkelijke transactie van de opdrachtgever. 
 4. Als de opdrachtgever wenst dat de diensten worden aangevangen binnen de herroepingstermijn zoals bepaald in het tweede lid, dan zal deze Dequae BV daaromtrent uitdrukkelijk dienen te verzoeken. Indien de opdrachtgever in deze omstandigheden zich alsnog beroept op het herroepingsrecht, zal de opdrachtgever Dequae BV een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds aan prestaties werd geleverd op het moment dat de opdrachtgever Dequae BV ervan in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, vergeleken met de volledige uitoefening van de overeenkomst, betalen. Het evenredige bedrag dat de opdrachtgever aan Dequae BV moet betalen wordt berekend op grod van de totale prijs zoals vastgelegd in de overeenkomst. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op gron van de marktwaarde van de geleverde diensten.
 5. De opdrachtgever erkent door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden dat zijn herroepingsrecht vervalt bij de volledig uitvoering van de overeenkomst mits de aanvang van de werken afhankelijk waren van de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de opdrachtgever.

artikel 12 - Klachten en kwijting

 1. Alle klachten betreffende de gepresteerde diensten dienen per aangetekend schrijven gedaan te worden binnen de 14 kalenderdagen na de facturatiedatum. Na deze datum worden geen klachten meer aanvaard.
 2. Het indienen van klachten geeft de opdrachtgever niet het recht om niet tot betaling over te gaan. Hiervoor blijft artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Wanneer de opdrachtgever tot betaling is overgegaan wordt verondersteld dat Dequae BV hiermee kwijting wordt gegeven.
 4. Na het verstrijken van de termijn waarin klachten kunnen worden geformuleerd, wordt van rechtswege kwijting verleend aan Dequae BV.

artikel 13 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dequae BV partij is, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 
 2. De rechter overeenkomstig artikel 624,  1°, 2° en 4°, van  het  Gerechtelijk  Wetboek zal bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen. Bij gebreke aan een bevoegde rechter overeenkomstig voornoemde wetsbepaling, zal de Rechtbank van Koophandel van Gent bij uitsluiting bevoegd zijn om van geschillen kennis te nemen, Niettemin heeft Dequae BV het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechtbank.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.